Vilka är vi

Våra webadresser är: http://kapstaden.nu and http://afrikakompaniet.se

Personuppgiftsansvarig
Kalahari AB/Afrikakompaniet är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi finns att nå på epostadress: info [@] afrikakompaniet [.] se, eller på något av de tre telefonnummer som är listade på hemsidan.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du fyller i formulär på vår webbplats eller köper en resa av oss. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och vissa uppgifter om allergier med mera.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post

Med vilken grund samlar vi in uppgifterna?
Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna fullgöra vårt reseavtal med dig.

För vilka ändamål samlas uppgifterna in?
Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring resetjänsten eller någon av de andra tjänsterna vi tillhandahåller. Bland annat används dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för själva resan. Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation kan också komma att användas vid kundundersökningar.

Hur länge sparas informationen?
Efter avslutad resa sparas dina kunduppgifter och resehistorik i tre år om du inte aktivt samtyckt till att vi får behålla dina uppgifter längre. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än reseavtal, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?
För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas uppgifterna vidare till de leverantörer som ansvarar för sin del av resan, det vill säga safariboenden, gästhus, hotell, hyrbilsfirma och så vidare. Vi har vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter i tredje land
Vi arrangerar resor till Afrika och därför överförs personuppgifter till samarbetspartners eller leverantörer utanför EU/EES. När detta sker vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå även i länder utanför EU.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande med ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer i så fall att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter i enlighet med ditt önskemål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för till exempel direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt. Läs mer på www.datainspektionen.se.